fredag 25. juni 2010

Ja de penga - Yes the moeny


Juni er virkelig en glad mnd når det kommer til penger her i landet.
Ferie- og skatte penger får mange til å planlegge litt ekstra.
Nå skal gjeld betales ned, sommerferien står før dør og enkelte investerer i ting de lenge har drømt om.
Fikk Vidar Sandbecks "pengegalloppen" litt i tankene når jeg snakket med en god venninne for litt siden...
For vi har våre forventninger og planer.
Er kanskje ikke så rart da at vi på lønningskontoret får mange telefoner den dagen feriepengene blir utbetalt. For - dere har trekt i feriepengene mine !!!!! De fleste har jo forstått at når en jobber i kommune får en 14,4 % feriepenger.. Ikke greit å sjønne at bare 10,2 % av dem blir utbetalt. Er nok mange som slukøret innser at det faktisk ikke var gjort en feil, de skulle bare ikke få mer, når samtalen de så hissig startet er ferdig.
Så var det skatteoppgjøret .....
Sure penger er det å betale om du har betalt for lite i løpet av fjor året, men gleden er stor om du er i den situasjonen at du skal få tilbake.
Både jeg og min kjære var av de heldige. Og jeg må innrømme at tankene hadde begynt å kverne om hva jeg kunne bruke de pengene jeg skulle få tilbake. En ting jeg virkelig har hatt lyst å bruke litt på er den lap toppen jeg så veldig gjerne skulle hatt. En liten, lett og rask en. Som er lett og ta med seg når jeg drar omkring. God yte evne, ikke en slik som disse minipcene. Og som ikke tar et år å slå på ... (Har en stasjonær pc som jeg bruker hjemme som er over 10 år gammel O.o)
Men blir ikke med det første denne lap toppen kommer i hus, nei. For joda det står så fint på brevet vi får i april en gang. IKKE ALLE FÅR UTBETALINGEN I JUNI... Nei noen av oss må vente til oktober før skatteoppgjøret kommer. Næringsdrivende vet jo godt de ikke får pengene før da. Mens noen få av oss private blir tatt ut som "stikkprøver" Og denne gangen var Tom og jeg av dem.
Men skal vi se det fra den lyse siden så er det forhåpentligvis for varmt å sitte no særlig på lap toppen nå i sommer måndene uansett, og om 4 månder er kanskje maskinen jeg ønsker meg falt enda litt i pris :) Blir jo godt å få penger i Oktober og da når alle andre har brukt opp sitt skatteoppgjør :)
Bare en ikke har gjort som Molboerne vi så gjerne leste om på skolen ..
Brukt opp det vi kke har fått ......

Ha en fortryllende helg alle sammen !!!!!!
Med eller uten ekstra midler :)

June is indeed a happy month when it comes to money in this country.
Holiday- and tax money, give many the reason to plan a little extra.
Now the debt is paid down, the summer vacation are closing up, and some invest in things they have dreamt about for a long time.
Got Vidar Sand Becks "pengegalloppen" (a norwegeian song) on my mind when I talked with a good friend a while ago ...
For we all have our expectations and plans.
Is perhaps no wonder then that we who are on the payroll office receives many calls that day holiday money is paid out. For - you have drawn in the holiday my money !!!!! Most've realized that when working in the local government gets a 14.4% holiday pay .. Not good to understand that only 10.2% of them are paid out. There are many people who realize that it actually was not made a mistake, they shouldn't get more, when the conversation they started fierce are finished.
Then there was the tax settlement .....
No fun at all if you paid too little the last year and get that extra bill, but the joy is great if you are in that situation you get money back.
Both I and my loved one were of the lucky ones.
I must admit that I had begun to think about what I could use the money I'd get back to.
One thing I really wanted to spend some on is the lap top I have been dreaming about. A small, light and fast one. As is easy to bring when I travel around. Good ability to perform, not one such as these small computers. And one that does not take a year to turn on ... (Have a desktop PC that I use at home it are above 10 years old O.o)
Well have to have patience waiting for my new lap top to arrive in the house.
For yeah it is written so nicerly in the letter we get sometime in Aprio. NOT ALL WILL GET THE TAX MONEY IN JUNE ... No, some of us have to wait until October before tax settlement comes. Businesses know very well they do not get the money before then. While few of us private people will be taken as "spot checks"
And this time Tom and I was one of them.
Can see it from the bright side too though, it is hopefully too hot to sit and play on the lap top in the summer months anyway, and in 4 months is perhaps the machine I wish I fell a bit in price:) It will be good to money in October when everyone else has used up their tax money :)
As long as one has not done that Molboerne we so often read about in school ..
Used up what we something that we didnt have ......

Have an enchanting weekend everyone !!!!!!
(with or with out extra founds)


tirsdag 15. juni 2010

Livet er som havet... (only in norwegian)


Livet er som havet der ute
kan være mørkt, skummelt og farlig
kan og være varmt, innbydene og varlig
Stormen kan ule og la bølgene piske
Mens sommer brisen lar bølgene kjærlig deg prise


Du kan være fortapt og ikke se land
Ingenting rundt deg
Ikke en eneste strand
Alt kan virke håpløst og grått
og du lurer på hva er meningen med livet du har fått


Så kan vinden snu
og du sitter med tærne i strand
priser så lykkelig livets gang
Vannet er varmt og kjærlig
alt er godt og hærlig
Da føler du at du vet
hva det var vår skaper måtte ha ment


Så får vi håpe
at når den dagen kommer
da livet står på sin ende og snart er omme
At vi alle kan se oss tilbake og vite
Ja det var ei mening med dette som var livet

onsdag 9. juni 2010

Ny tidspoke - New era

En ny tidsepoke starter i vårt liv.
Ja slik føles det.
I dag var første foreldremøte i 8. klasse på ungdomskolen før neste år. Minstemann går over fra å være i barneskolen til å skulle begynne på ungdomskolen. De vokser til de gutta våre og nesten litt for fort etter moras ønske :) Klassekontaktene virket kjempe flotte, men kommer til å bli en spennende høst likevel. Er jo som å begynne litt på nytt. Ny skole, kanskje noen nye kompiser, karakterer.. Blir spennende for oss på sie linja og se hvordan Per Kristian kommer til å ta det :)
Og for oss ... Vi har snart ikke unger igjen på barneskolen .... Hjelp !!!
A new era starts in our lives.
Yes, so it feels.
Today was the first parentmeeting in 8 class in secondary school from next year. My little boy goes from being elementary school. to begin in secondary school.
They grow fast, our boys, and almost a little too fast after the mother's wish:)
Class contacts seemed very nice, but will be an exciting fall anyway.
Its almost like a new start. New school, maybe some new friends, grades .. Going to be interesting for us on the sidelines to see how Per Kristian going to take it:)
And for us ... We will soon have no kids left in elementary school .... Help!

Har fått en del kort i det siste :)
Postcrossing og brevskriving har sannelig gjort det gøy å gå i postkassen igjen :)
Ingenting er som å kunne sette seg ned med et nytt brev fra noen som kan komme til å bli en god venn. Eller et kort skrevet av noen nært eller fjernt etter en lang dag på jobb :)
Disse kortene har kommet:
Have received some cards lately:)
Post Crossing and letter writing has certainly made it fun to go to the mailbox again:)
There's nothing like being able to sit down with a new letter from someone who might become a good friend. Or a card written by someone near or far away after a long day at work :)
These cards have arrived:

Fra Usa - From Usa


Fra Tyskland - From Germany

Fra Taiwan - From Taiwan

Fra Finnland - From Finland
Tusen takk allesammen !!!!! - Thank you so much everyone !!!!

Fra Østerrike - From Austria

mandag 7. juni 2010

Blodgiver - Blood donor

Jeg er blitt blodgiver !!!!!
Var med usikre skritt jeg tok turen for første gang for å gi blod.
Vet jo godt at blodgivere er noe som trengs over hele landet. Men fra å vite til å ta steget for å bli en av mange, den veien var lang.
Har nemlig en håpløs sprøyteskrekk. Så pass ille at panikken tok meg noen minutter etter føsel av mine barn da det gikk opp for meg at jeg måtte få ei sprøyte :) Jordmor var heller lattermild da begrunnelsen som datt i hodet mitt var "det er vondt!!!".. Hadde nemlig født uten smertestillende :) Hva som gir skrekken vet jeg sannelig ikke. Men synet av sprøyten endten det er for blodprøver eller for vaksiner gjør meg heller stiv hver eneste gang.
Så blodgivingen er kanskje en smule egoistisk og i fra min sin side.....For kanskje bare kanskje kan det hjelpe med å helbrede meg for denne tåpelige skrekken :)
Det hele gikk faktisk ganske greit.
Panikken var der når sprøyten skulle inn i armen, og når den skulle tas ute. Men i de 10 minuttene det gikk for å gi blod, klarte jeg med god hjelp av pleier å holde fokuset borte og panikken i sjakk :) Kan hende dette kan komme til å gå bra :)
Oppfordrer i allefall alle om å gi blod !!!!
Bildene er link til side du kan melde deg :)

I have become a blood donor !!!!!
Was wiht uncertain steps I took my first steps towards giveing blood.
I know very well that blood donors is something that is needed across the country. But from knowing to take the step to become one of many, the road was really long.
Have a hopeless fear towards needles. So bad that panic took me a few minutes after birth of my children when I learn that I had to get a needle:) The midwife was rather amused when the rationale that fell in my head was "it hurts !!!".. Had just given birth without any kind of painkillers:) What gives fright, I know certainly not. But the sight of the needle, both for blood tests or vaccines makes me rather stiff every time.So blodgivingen is perhaps a bit selfish act from my side ..... For maybe just maybe it can help to heal me for this stupid fear:)
The whole thing went actually pretty good.
Panic was there when the needle went in to the arm, and when it was taken out. But in the 10 minutes it went to give blood, I managed with the help of tend to keep the focus away and the panic at rest:)
Perhaps this might be fine:)
Encourage at least everyone to give blood!!
For those in my country the pictures are links to the page to sign up:)