fredag 25. juni 2010

Ja de penga - Yes the moeny


Juni er virkelig en glad mnd når det kommer til penger her i landet.
Ferie- og skatte penger får mange til å planlegge litt ekstra.
Nå skal gjeld betales ned, sommerferien står før dør og enkelte investerer i ting de lenge har drømt om.
Fikk Vidar Sandbecks "pengegalloppen" litt i tankene når jeg snakket med en god venninne for litt siden...
For vi har våre forventninger og planer.
Er kanskje ikke så rart da at vi på lønningskontoret får mange telefoner den dagen feriepengene blir utbetalt. For - dere har trekt i feriepengene mine !!!!! De fleste har jo forstått at når en jobber i kommune får en 14,4 % feriepenger.. Ikke greit å sjønne at bare 10,2 % av dem blir utbetalt. Er nok mange som slukøret innser at det faktisk ikke var gjort en feil, de skulle bare ikke få mer, når samtalen de så hissig startet er ferdig.
Så var det skatteoppgjøret .....
Sure penger er det å betale om du har betalt for lite i løpet av fjor året, men gleden er stor om du er i den situasjonen at du skal få tilbake.
Både jeg og min kjære var av de heldige. Og jeg må innrømme at tankene hadde begynt å kverne om hva jeg kunne bruke de pengene jeg skulle få tilbake. En ting jeg virkelig har hatt lyst å bruke litt på er den lap toppen jeg så veldig gjerne skulle hatt. En liten, lett og rask en. Som er lett og ta med seg når jeg drar omkring. God yte evne, ikke en slik som disse minipcene. Og som ikke tar et år å slå på ... (Har en stasjonær pc som jeg bruker hjemme som er over 10 år gammel O.o)
Men blir ikke med det første denne lap toppen kommer i hus, nei. For joda det står så fint på brevet vi får i april en gang. IKKE ALLE FÅR UTBETALINGEN I JUNI... Nei noen av oss må vente til oktober før skatteoppgjøret kommer. Næringsdrivende vet jo godt de ikke får pengene før da. Mens noen få av oss private blir tatt ut som "stikkprøver" Og denne gangen var Tom og jeg av dem.
Men skal vi se det fra den lyse siden så er det forhåpentligvis for varmt å sitte no særlig på lap toppen nå i sommer måndene uansett, og om 4 månder er kanskje maskinen jeg ønsker meg falt enda litt i pris :) Blir jo godt å få penger i Oktober og da når alle andre har brukt opp sitt skatteoppgjør :)
Bare en ikke har gjort som Molboerne vi så gjerne leste om på skolen ..
Brukt opp det vi kke har fått ......

Ha en fortryllende helg alle sammen !!!!!!
Med eller uten ekstra midler :)

June is indeed a happy month when it comes to money in this country.
Holiday- and tax money, give many the reason to plan a little extra.
Now the debt is paid down, the summer vacation are closing up, and some invest in things they have dreamt about for a long time.
Got Vidar Sand Becks "pengegalloppen" (a norwegeian song) on my mind when I talked with a good friend a while ago ...
For we all have our expectations and plans.
Is perhaps no wonder then that we who are on the payroll office receives many calls that day holiday money is paid out. For - you have drawn in the holiday my money !!!!! Most've realized that when working in the local government gets a 14.4% holiday pay .. Not good to understand that only 10.2% of them are paid out. There are many people who realize that it actually was not made a mistake, they shouldn't get more, when the conversation they started fierce are finished.
Then there was the tax settlement .....
No fun at all if you paid too little the last year and get that extra bill, but the joy is great if you are in that situation you get money back.
Both I and my loved one were of the lucky ones.
I must admit that I had begun to think about what I could use the money I'd get back to.
One thing I really wanted to spend some on is the lap top I have been dreaming about. A small, light and fast one. As is easy to bring when I travel around. Good ability to perform, not one such as these small computers. And one that does not take a year to turn on ... (Have a desktop PC that I use at home it are above 10 years old O.o)
Well have to have patience waiting for my new lap top to arrive in the house.
For yeah it is written so nicerly in the letter we get sometime in Aprio. NOT ALL WILL GET THE TAX MONEY IN JUNE ... No, some of us have to wait until October before tax settlement comes. Businesses know very well they do not get the money before then. While few of us private people will be taken as "spot checks"
And this time Tom and I was one of them.
Can see it from the bright side too though, it is hopefully too hot to sit and play on the lap top in the summer months anyway, and in 4 months is perhaps the machine I wish I fell a bit in price:) It will be good to money in October when everyone else has used up their tax money :)
As long as one has not done that Molboerne we so often read about in school ..
Used up what we something that we didnt have ......

Have an enchanting weekend everyone !!!!!!
(with or with out extra founds)


1 kommentar:

  1. Kjempebra skrevet, Siv! Kjedelig at dere må vente helt til høsten på skattepengene. Selv kom jeg ut i null. Ingenting å få, ingenting å betale.

    SvarSlett